Regulamin – subskrypcja Herbaya

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.herbaya.pl prowadzony jest przez spółkę OPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000610568, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk, NIP: 9571084822, REGON: 364088352, adres poczty elektronicznej: kontakt@herbaya.pl.

1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4 Definicje:

 1. Panel Subskrypcji – zakładka na Koncie Użytkownika służąca do zarządzania Subskrypcją znajdująca się na stronie https://herbaya.pl/moje-konto/subscriptions/.
 2. Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 944 000 zł, w całości opłaconym.
 3. Płatności cykliczne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Klienta cyklicznie co 30 dni poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności.
 4. Regulamin Subskrypcji – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Subskrypcji oraz warunki dokonywania Płatności cyklicznych, dostępny pod adresem: https://herbaya.pl/regulamin-subskrypcji/.
 5. Regulamin Serwisu – Regulamin Serwisu internetowego Herbaya, określający zasady zawierania umów dostawy na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego, dostępny pod adresem: https://herbaya.pl/regulamin-subskrypcji/.
 6. Subskrybent lub Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia, która korzysta z Subskrypcji.
 7. Subskrypcja – usługa świadczona przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu Subskrypcji, polegająca na stałej dostawie Produktów do Klienta w zamian za dokonywanie Płatności cyklicznych.

1.5 Regulamin Subskrypcji określa zasady korzystania z Subskrypcji, w szczególności zasady:

 1. aktywacji, modyfikacji, anulowania i wygaśnięcia Subskrypcji;
 2. dokonywania Płatności cyklicznych za Subskrypcję;
 3. składania reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych;
 4. odstąpienia od Umowy.

1.6 Wszelkie wyrażenia użyte w Regulaminie Subskrypcji mają znaczenie przypisane w Regulaminie Serwisu, chyba że odmienne znaczenie zostało wyraźnie przypisane na podstawie Regulaminu Subskrypcji.

2. Zasady korzystania z Subskrypcji

2.1Do aktywacji i korzystania z Subskrypcji niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez Operatora płatności. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych mogą być uzależnione od wytycznych Operatora Płatności.

2.2 W celu aktywacji Subskrypcji, Klient powinien dodać kartę płatniczą, podając jej numer, datę ważności i kod CVV/CVC. Klient powinien również zapoznać się i zaakceptować Regulamin Subskrypcji.

2.3 Korzystanie z Subskrypcji jest dobrowolne.

2.4 Aktywacja Subskrypcji ma skutek od chwili pierwszego skutecznego obciążenia karty płatniczej.

2.5 Klient może mieć tylko jedną aktywną Subskrypcję.

2.6 Korzystanie z Subskrypcji nie wyłącza możliwości złożenia i opłacenia jednorazowego Zamówienia poza Subskrypcją.

2.7 Klient będący Subskrybentem, który składa Zamówienie i wybiera opcję “Zamawiam w Subskrypcji” dokonuje zmiany w aktywnej Subskrypcji.

2.8 Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto, w tym dedykowany Panel Subskrypcji.

2.9 W Panelu Subskrypcji Klient ma możliwość w szczególności:

 1. uzyskania informacji o składzie i cenie Produktu z ostatniego i następnego Zamówienia;
 2. uzyskania informacji o wysokości przyznanych rabatów;
 3. uzyskania informacji o terminie płatności;
 4. zmiany adresu dostawy;
 5. zmiany karty płatniczej;
 6. anulowania Subskrypcji.

2.10 Subskrybent jest informowany każdorazowo o skutkach dokonanych zmian w Subskrypcji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3. Czas trwania Subskrypcji

3.1 Subskrypcja trwa przez czas nieoznaczony od momentu aktywacji do momentu anulowania lub wygaśnięcia.

3.2 Subskrybent może anulować Subskrypcję w każdym czasie za pośrednictwem Panelu Subskrypcji. Potwierdzenie anulowania Subskrypcji zostanie wysłane na adres e-mail Subskrybenta.

3.3 Anulowanie Subskrypcji ma skutek natychmiastowy.

3.4 Subskrypcja wygasa w przypadku:

 1. czterech nieudanych prób obciążenia karty płatniczej zgodnie z pkt 4.5 Regulaminu Subskrypcji (w szczególności wskutek braku środków wystarczających na zrealizowanie Płatności cyklicznej, braku ważności karty płatniczej w chwili dokonywania próby jej obciążenia itp.);
 2. usunięcia Konta Użytkownika.

4. Płatności cykliczne

4.1 Subskrybent dokonując zakupu Produktów w ramach Subskrypcji wyraża zgodę na regularne obciążanie karty płatniczej co 30 dni, zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą.

4.2 Subskrybent w ramach Płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty płatniczej będą przechowywane przez Operatora płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie – Token do Płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Sprzedawcy.

4.3 Subskrybent jest zobowiązany do utrzymywania, w okresie korzystania z Subskrypcji, karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych oraz zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji.

4.4 Sprzedawca informuje Subskrybenta, na co najmniej 19 i 10 dni przed kolejną Płatnością cykliczną, o zbliżającym się terminie automatycznego obciążenia karty płatniczej lub zmieniających się warunkach umowy (kwota lub częstotliwość obciążenia).

4.5 W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania Płatności cyklicznej Sprzedawca ponowi próbę obciążenia karty płatniczej odpowiednio za 1, 3 i 5 dni od pierwszej próby. Po czwartej nieudanej próbie obciążenia karty płatniczej, Subskrypcja wygasa.

4.6 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Płatności cykliczne, dla których kwota jest wyższa niż kwota, jakiej Subskrybent może się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych płatności, postanowienia umowy o usługi płatnicze oraz istotne dla sprawy okoliczności.

5. Rabaty progresywne

5.1 Przy każdej Płatności cyklicznej naliczany jest rabat w wysokości 20%, konsument obciążony jest kwotą w wysokości 80%.

5.2 Rabaty nie łączą się z innymi promocjami

5.3 W przypadku anulowania lub wygaśnięcia Subskrypcji, Subskrybent traci wszystkie uzyskane rabaty.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1 Subskrybent ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych.

6.2 Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@herbaya.pl  lub w formie pisemnej na adres: ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk.

6.3 Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres do korespondencji;
 3. numer zamówienia i/lub transakcji;
 4. opis okoliczności uzasadniających reklamację;
 5. żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.

6.4 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Subskrybenta adres lub w inny podany przez Subskrybenta sposób. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy w ww. terminie, uznaje się, że uznał on reklamację.

7. Odstąpienie od Umowy

7.1 W kwestii prawa do odstąpienia od Umowy zawartej w ramach Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu.

8. Postanowienia końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu.

8.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2023 roku.